Meie koolist

Koostöö

Meie kooli ühistöö kava - plaan, mis kujuneb tõesti ühise planeerimise tulemusena ja kunagi päris valmis ei saagi. Seega jälgi, uuri ja saad jooksvalt teada meie ettevõtmistest.

Reet Saksing


Ühistegevuse töökava 2020/2021. õppeaastal

 I poolaasta

 

TOIMU-

MISE AEG

MIS TOIMUB?

KELLELE

TOIMUB?

KORRALDAJA/

VASTUTAJA

MIKS ME SEDA TEEME?

Idee korral nädala täpsusega

Nimetus ja täpsustus

Võimalikult täpselt klassid/vanusegrupid

Vähemalt üks konkreetne isik - peakorraldaja

Eesmärk/ Põhiväärtus/ Pädevus/ Peamised oskused

AUGUST

 

 

 

 

  21. 08.

 

Kollektiivi sisekoolitus

Kollektiivile(õpetajad, personal)

Juhtkond

Parema õpikeskkonna kujundamiseks nii õpilastele kui õpetajatele

24.-31. 08.

Ühistöökava arutelud

Kollektiivile

Juhtkond

Töö paremaks organiseerimiseks, ühistegevuste korraldamiseks

SEPTEMBER

       

01. 09.-01. 10.

Projekt „Puhtad käed”-kätepesukuu

Koolipere

Kooliõde, juhtkond

 

Tähelepanu hügieenile ja seeläbi tervise hoidmisele, tervislike eluviiside järgimise harjumuste kujundamine

01. 09.

Tarkusepäev

Koolipere, külalised

Huvijuht

 

Traditsiooni hoidmine, õppeaasta alguse teadvustamine pidulikus vormis, positiivse õpimotivatsiooni kujundamine

04. 09.

Ringijuhtide infotund

Põhikooli õpilased

Huvijuht

 

Huviringide töö tutvustamine selleks, et äratada huvi enda täiendamiseks väljaspool õppetegevust

09. 09.

Ohutuse loeng „Georgi ja Kaspari lugu”

M. Treier maanteeameti projektiga

9. ja 10. klass

Huvijuht, klassijuhatajad

 

Juhtida tähelepanu inimsuhetele, ohutuse tagamisele ja tervise hoidmisele

10. 09. 

Linna ja maakonna emakeele õpetajate üldkoosolek

Linna ja maakonna aineühendus

Emakeele õpetajad

Juhtkond

 

Emakeele hoidmise eesmärgil, erinevate ettevõtmiste pakkumine, arutelu plaanide üle

10.-11. 09.

TEK võrgustiku seminar

Kooli TEK meeskonna esindus

Juhtkond

 

Tervisega seotud teemade hoidmine tähelepanu keskmes igapäevases koolielus

14. 09.

Õpilasesinduse laiendatud koosolek

Õpilasesindus ja soovijad

M. Saar, huvijuht

 

Ettevõtlikkuse parendamine, aktiivne osalemine koolielu korraldamises

14. 09.

Liiklusalane loeng-

noorsoopolitseinik K.Jõks

1. klass

Klassijuhataja, huvijuht

 

Tervise ja ohutuse tagamine ja hoidmine

14. 09.

Diabeedialane tund-

T. Kivitar diabeediühungust

1. klass, õpetajad

Kooliõde

 

Tervise hoidmine, info võimalike haiguste kohta ja oskus vajadusel õigesti toimetada

17. 09.

Infopäev Vanemuises

Soovivatele õpetajatele

Sekretär

 

Teatritraditsiooni hoidmine kooliperede kutsumise kaudu, info jagamine 

18. 09.

Rebaste ristimine

10. ja 12. klass

Klassijuhatajad

 

Omaloomingu ja ettevõtlikkuse süvendamine, kooli traditsiooni hoidmine

21. 09.

Tänavakunstituur Tartus

10.-12. klass

A. Markus

 

Kunstialaste teadmiste täiendamine

22. 09.

Õppekäik Karilatsi koduloomuuseumisse

3. klass

R. Võikar

 

Muuseumikultuuri teadvustamine, ajaloo ja talukultuuri tundmaõppimine, liikumine

22. 09.

Raamatunäitused kooli raamatukogus

„75 aastat „Pipi Pikksukk””

„65 aastat”Väikevend ja Karlsson katusel””

Kooliperele

T. Meerits

 

Huvi äratamine raamatu ja lugemise vastu, kirjandusloo tutvustamine

26. 09.

Kavilda matkamäng 2020

5.-6. kl meeskond

Huvijuht

 

Tervis, liikumine, meeskonnatöö, isamaalisuse tähtsustamine

23. 09.

Loodusmatk Järvselja matkarajal

1.-3. klass

E. Villak, E. Runno,

 R. Võikar

 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine, loodushoid, liikumine

23. 09.

Heategevuslik teatejooks Räpinas

Kooli meeskond

T. Kask, 

A. Jaanimets

 

Tervis, liikumine, väike heategu

23.-30.09.

Spordinädal koolis

Kooliperele

Juhtkond, T. Kask,

 A. Jaanimets

 

Liikumine, tervis, meeskonnatöö

24. 09.

Lastevanemate koosolek

Lapsevanemad, õpetajad

Juhtkond

 

Info jagamine koolielus toimuva kohta, vanemate kaasamine koolielu probleemide lahendamisse

27. 09.

Mihklijooks

Võnnu spordiklubi

Soovijatele

Võnnu spordiklubi

 

Traditsiooni hoidmine, sportlike eluviiside propageerimine, tervis

28. 09.

Pildistamispäev koolis

Kooliperele

Huvijuht, klassijuhatajad

 

Traditsiooni hoidmine, koolivaimu kujundamine

29. 09.

Spordipäev koolis

1.-12.klass

Kehalise kasvatuse õpetajad, juhtkond

 

Sportlike ja tervislike eluviiside kujundamine, meeskonnatöö parendamine

29. 09.

Kirjastuse Koolibri teabepäev

Raamatukogutöötajatele

T. Meerits

 

Õpiprotsessi mitmekesistamine uute õppevahendite tutvustamise kaudu

29. 09.

Emakeele õpetajate veebikonverents

Emakeele õpetajad

R. Saksing

 

Emakeeleõpetuse mitmekesistamine, keelekultuuri parendamine

30. 09.

Spordipäeva viktoriin

1.-12. klass

Kehalise kasvatuse õpetajad

 

Spordiajaloo tutvustamine, meeskonna töö vaimu kujundamine, liikumine

30. 09.

VEPA-koolitus AHHAA keskuses

Meeskonnale

T. Kannik, E. Runno

Uute meetoditega tutvumine ainealase töö parendamiseks

Sept. 4. nädal

Markeerimisaktsioon “Peatu, vaata, veendu!“

5. ja 6. klass

Klassijuhatajad, juhtkond

 

Osalemine liikluskorralduses, ohutuse tagamine, meeskonnatöö

 

OKTOOBER

       
 

Kooliaasta jooksul

 

Projekt „Väike heategu“

 

Kooliperele

 

Juhtkond, õpetajad

Kaaslaste ja elu kitsaskohtade märkamine ja vabatahtlik panustamine aitamiseks, ettevõtlikkuse arendamine

02. 10.

Õpetajate päev koolis

Õpetajad, personal

12. klass

Traditsiooni hoidmine, ettevõtlikkuse parendamine

04. 10

Näitus raamatukogus

“120 aastat August Mälgu sünnist“

Soovijatele

T. Meerits

Lugemisharjumuse hoidmine, kirjandusklassika tutvustamine

05. 10.

Õpetajate päevale pühendatud vastuvõtt Võnnu kultuurimajas

Õpetajad

Juhtkond

Õpetajate märkamine, motiveerimine, tunnustamine

06. 10.

Infokoosolek õpetajatele

Õpetajad

Juhtkond

Valmisoleku kindlustamine tervisenõuete karmistamise puhuks

06. 10.

Kohtumine projekti „Hooliv klass“ mentoriga-

Einike Mölder

 

6. klass

 

M. Muru

Uute vaatenurkadega tutvumine klassijuhataja töö tõhustamiseks

07. 10.

Külas Maarja Küla elanikud

11. ja 12. klass

A. Jaanimets, 

K. Aasmäe, huvijuht

Suhtlemine, märkamine, meeskonnatöö

07. 10.

Ettelugemisvõistlus“Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi.“

4ndate klasside õpilastele

S. Tenjes

Folkloori tähtsustamine, esinemisoskuse lihvimine, õpioskuste täiendamine

07. 10.

5. laste liikluskonverents 2020 „Näe, kuule, märka“ Eesti maanteemuuseumis

3. klassi esindus

Huvijuht, R. Võikar

Tervis, ohutus, liiklemiskultuur

09. 10.

Tartumaa noorsootöötajate koolituspäev

Meeskonnale

Juhtkond

Oskus kaasata, suhelda, tulemuslikku koostööd teha

10.10.

Tartumaa Laululaps 2020 Kastre valla eelvoor

Osalejatele

M. Muru

Laulukultuuri edendamine, esinemisoskuste omandamine, kooli esindamine

12. 10.

Ajakirjanduse töötuba 

“A kust sa tead?“-lükkub

11. ja 12. klass

Huvijuht, M. Arimäe

Meedia teemadega kurssi viimine, analüüsioskuse omandamine

12. 10.

Tüdrukute hommik

Kooli naisperele

11. klass,

 A. Jaanimets

Traditsiooni hoidmine, loomingulisuse arendamine, märkamine

14. 10.

Etendus „Naksitrallid“ Võnnu kultuurimajas

1.-5. klass

Klassijuhatajad, huvijuht

Teatritraditsiooni hoidmine, käitumiskultuuri parandamine, meelelahutus

14. 10.

Õpetajate infotund trimestri lõpu projektipäevade teemal

Õpetajad

Juhtkond

Ettevõtlikkuse arendamine koolis, koostöö parendamine

15. 10.

Liikuma Kutsuva Kooli koolitus Tartus

L. Reisberg

Juhtkond

Info saamine ja selle kasutamine õpilastega tegelemisel, liikumine, tervis

 

15.-16.10.

 

Koolitus “Kuidas toetada noori nende annete avastamise ja realiseerimise teekonnal" -Rakveres

 
  1. Siilbek

 

Juhtkond

Uute meetodite omandamine koolielus kasutamiseks

16. 10.

Õpetajate liikumisrõõm-matk Meenikunno rabasse

Õpetajad

E. Runno, juhtkond

Tervis, liikumine, õpimotivatsiooni tõstmine

17.-18. 10.

Noorkotkaste sügislaager Age orus

Meeskond

Huvijuht, T. Kirm

Isamaalisuse mõtestamine, meeskonnatöö, tervis, elus vajaminevate oskuste arendamine

6. 11.

Rahvastepalli MV Ta

4.-5. klassi P+T

A. Jaanimets. 

T. Kask

Sportlikud eluviisid, meeskonnatöö, tervis

17. 10.

Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosolek Tartus

ÕE liikmed

Huvijuht

Info saamine meeskonnatööks, enesearendus

19. 10.

LKK koolitus aineõpetajatele-TÜ liikumislabor

Anu Kontro

Juhtkond

Uute meetoditega tutvumine, et õppeprotsessi elavdada

19. 10.

Ajaloo õpiku koolitus

Ajaloo õpetaja

A.Lessuk

Uue info saamine õpimeetodite arendamiseks

20. 10.

Kehalise kasvatuse ainesektsiooni õpetajate koolitus

Õpetajad

Juhtkond

Uute võimaluste nägemine, nende kasutamine sporditegevuses

20.10.

Koolitus „Kaasaegne õpikäsitlus ning õpipädevused“

Katrin Saks

Õpetajatele

Juhtkond

Õppetöö tõhustamiseks ja uute käsitluste mõistmine-kasutamine

21. 10.

Koolitus“ReStart-mees-

konnatöö“

Martin Tiidelepp

Õpetajatele

Juhtkond

Meeskonnatöö parendamiseks igapäevases koolielus

22. 10.

Emakeeleõpetajate infopäev ERMis

Emakeele õpetajad

Ainesektsioon

Teadmiste täiendamine õppetöö värskendamiseks

27. 10.

Doonoripäev Võnnu kultuurimajas

Personal ja kuni 18-aastased noored

Huvijuht, kooli med.õde

Märkamine, tervis, vabatahtlikutegevus

29. - 30. 10.

Õppejuhtide koostööpäevad Haapsalus

Õppejuhile

Juhtkond

juhtimiskogemuste vahetamine, uute praktikate omandamine

29. - 30. 10.

Pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmise koolitus TÜ  juures

A.Jaanimets

Juhtkond

Pedagoogikaalaste teadmiste täiendamine ja tänapäevastamine

30. 10.

Klassiöö “Halloween”

6. klass

M. Muru

Ühistunde loomine, loomingulisuse rakendamine, aktiivse puhkuse veetmine

30. 10.

Halloween

Kooliperele

Õpilasesindus

Traditsiooni jätkamine, meelelahutuse pakkumine, loomingulisuse toetamine, koolielu elavdamine

 

NOVEMBER

       
         

November

Jätkuprojekt „Väike heategu“

Kooliperele

Juhtkond, õpetajad

Ümbruse ja kaaslaste märkamine, vabatahtlikutöö

04. 11.

Start-up`ide loomisest ja tegevusest

10. - 12. klassile

M. Kuldkepp

Ettevõtlikkuse toetamiseks ja uute ideede saamiseks

06. 11.

„70 aastat Janno Põldma sünnist“-näitus raamatukogus

 

Kooliperele

 

T. Meerits

 

Kirjanduse tähtsustamine, lugemishuvi äratamine

06. 11.

Tartumaa Osaluskohvik Luunjas

Meeskonnale

ÕE, huvijuht

Anda noortele võimalus vestelda ja arutleda hetkel aktuaalsetel teemadel, laiendad silmaringi.

06. 11.

Rahvastepalli MV

4. - 5. klassi T+P

Kehalise kasvatuse õpetajad

Kehaline treening, omandatud oskuste rakendamine ja parendamine, meeskonnatöö, kooli esindamine

Novembri 

2. nädal

Osaleme lühijutuvõistlusel “Inimene ja masin“

 

5.-12. klassile

 

S. Tenjes, 

M. Arimäe

 

Keeleoskuste täiendamine, loomingulisuse arendamine

09. 11.

Pereõhtupoolik helkurkoolitusega

1. klassile

E.Villak, huvijuht, 

T. Õnneleid

Tervis, ohutus, pereväärtuste tähtsustamine

09. 11.

Lastevanemate koosolek

1.kooliaste

Juhtkond

Info jagamine koolielu teemadel, koostöö planeerimine

10. 11.

Rahvastepall Lähtel

1.-3. klassi meeskond

A. Jaanimets,

 T. Kask

Sportlike eluviiside hoidmine, liikumin, tervis, meeskonnatöö, kooli esindamine

11. 11.

Juhtkonna laiendatud koosolek

Juhtkond, ainevaldkondade juhid

Juhtkond

Info jagamine, ainealaste tegevuste arutelu

12. - 13. 11.

Projekti”Hooliv klass” kohtumine Kloogal

6. klass

M. Muru, juhtkond

Suhtlemiskogemuse parendamine

13. 11.

Kaasamiskoolitus 

Kohaliku omavalitsuse noorsootöötajatele

Huvijuht

Koostöö edendamine ja kaasamisoskuste parandamine

16. 11.

Esmaabikoolitus

Õpetajatele

Juhtkond, kooliõde

Vastavate teadmiste ja oskuste omandamine 

16. 11.

Lastevanemate koosolek

Teine kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

17. 11.

Lastevanemate koosolek

Kolmas kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

18. 11.

LKK koolitus aineõpetajate-TÜ liikumislabor

Anu Kontro

Juhtkond

Uute võimalustega tutvumine ja kogemuste vahetamine, et rakendada neid ainetundides

18. 11.

Lastevanemate koosolek

Neljas kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

20. 11.

Võnnu külaraamatukogu 110

Esinejate meeskond

Huvijuht, Silvi Tenjes

Koostöö edendamine, esinemiskultuuri parendamine, uute teadmiste omandamine

Novembri

4. nädal

Ettevõtlusteemaline projekt

Teemad kooliastmeti

Juhtkond, klassijuhatajad, aineõpetajad

Ettevõtlikkuse arendamine, elukestva õppe toetamine

Novembri 4. nädal

Tervislik toit-Tartu Tervishoiu Kõrgkooli loengud

1.-3. kooliastmele

O. Lazarevskaja, juhtkond

Tervislike eluviiside teadvustamine

26. - 27. 11.

Projekti”Hooliv klass” koolitus Kloogal

Tugimeeskonnale

Juhtkond, M. Muru

Koolikeskkonnas suhtlemise parendamine

30. 11.

G. Suitsu 137. sünniaastapäev

Gümnasistidele

12. klass, M. Arimäe

Traditsiooni hoidmine, kirjanduse tähtsustamine, kohalike kultuuritraditsioonide toetamine

30. 11.

9. klassi loovtööde kaitsmine

7. ja 8. klass

Juhtkond, tööde juhendajad

Iseseisva töö oskuse arendamine, toetamine, uute teadmiste lisandumine, suhtlemis-ja esinemisoskuse parendamine

30. 11.

1. advent koolimajas

Kooliperele

10. klass, huvijuht

Kultuuritraditsiooni hoidmine, loomingulise arengu toetamine

 

DETSEMBER

       

Detsember

Jätkuprojekt“Väike heategu“

Kooliperele

Juhtkond, klassijuhatajad

Märkamine, toetamine, vabatahtlik töö

03. 12.

Tartu maakonna õpilaste etluskonkurss

4.-12. klass

Huvijuht, Silvi Tenjes, M. Arimäe

Esinemiskultuuri hoidmine

14. 12.

165 aastat August Kitzbergi sünnist-näitus raamatukogus

Kooliperele

T. Meerits

Kirjanduskultuuri säilitamine ja väärtustamine

16. 12.

Jõululaat koolis

Kooliperele

Huvijuht, 7. klass

Ettevõtlikkuse arendamine, jõulutraditsiooni hoidmine

21. 12.

Kooli jõulupidu

Kooliperele, külalistele

Juhtkond, M. Saar, 

M. Kõivik

Traditsiooni hoidmine, ettevõtlikkuse ja esinemiskultuuri arendamine, loomingulisuse toetamine

22. 12.

Jõuluhommik ja jõululõuna

Kooliperele

Juhtkond

Traditsiooni hoidmine, koolipere väärtustamine, jõulutava järgimine

 

Ühistegevuse töökava 2020/2021. õppeaastal

 I poolaasta

 

 

TOIMU-

MISE AEG

MIS TOIMUB?

KELLELE

TOIMUB?

KORRALDAJA/

VASTUTAJA

MIKS ME SEDA TEEME?

Idee korral nädala täpsusega

Nimetus ja täpsustus

Võimalikult täpselt klassid/vanusegrupid

Vähemalt üks konkreetne isik - peakorraldaja

Eesmärk/ Põhiväärtus/ Pädevus/ Peamised oskused

AUGUST

 

 

 

 

  21. 08.

 

Kollektiivi sisekoolitus

Kollektiivile(õpetajad, personal)

Juhtkond

Parema õpikeskkonna kujundamiseks nii õpilastele kui õpetajatele

24.-31. 08.

Ühistöökava arutelud

Kollektiivile

Juhtkond

Töö paremaks organiseerimiseks, ühistegevuste korraldamiseks

SEPTEMBER

       

01. 09.-01. 10.

Projekt „Puhtad käed”-kätepesukuu

Koolipere

Kooliõde, juhtkond

 

Tähelepanu hügieenile ja seeläbi tervise hoidmisele, tervislike eluviiside järgimise harjumuste kujundamine

01. 09.

Tarkusepäev

Koolipere, külalised

Huvijuht

 

Traditsiooni hoidmine, õppeaasta alguse teadvustamine pidulikus vormis, positiivse õpimotivatsiooni kujundamine

04. 09.

Ringijuhtide infotund

Põhikooli õpilased

Huvijuht

 

Huviringide töö tutvustamine selleks, et äratada huvi enda täiendamiseks väljaspool õppetegevust

09. 09.

Ohutuse loeng „Georgi ja Kaspari lugu”

M. Treier maanteeameti projektiga

9. ja 10. klass

Huvijuht, klassijuhatajad

 

Juhtida tähelepanu inimsuhetele, ohutuse tagamisele ja tervise hoidmisele

10. 09. 

Linna ja maakonna emakeele õpetajate üldkoosolek

Linna ja maakonna aineühendus

Emakeele õpetajad

Juhtkond

 

Emakeele hoidmise eesmärgil, erinevate ettevõtmiste pakkumine, arutelu plaanide üle

10.-11. 09.

TEK võrgustiku seminar

Kooli TEK meeskonna esindus

Juhtkond

 

Tervisega seotud teemade hoidmine tähelepanu keskmes igapäevases koolielus

14. 09.

Õpilasesinduse laiendatud koosolek

Õpilasesindus ja soovijad

M. Saar, huvijuht

 

Ettevõtlikkuse parendamine, aktiivne osalemine koolielu korraldamises

14. 09.

Liiklusalane loeng-

noorsoopolitseinik K.Jõks

1. klass

Klassijuhataja, huvijuht

 

Tervise ja ohutuse tagamine ja hoidmine

14. 09.

Diabeedialane tund-

T. Kivitar diabeediühungust

1. klass, õpetajad

Kooliõde

 

Tervise hoidmine, info võimalike haiguste kohta ja oskus vajadusel õigesti toimetada

17. 09.

Infopäev Vanemuises

Soovivatele õpetajatele

Sekretär

 

Teatritraditsiooni hoidmine kooliperede kutsumise kaudu, info jagamine 

18. 09.

Rebaste ristimine

10. ja 12. klass

Klassijuhatajad

 

Omaloomingu ja ettevõtlikkuse süvendamine, kooli traditsiooni hoidmine

21. 09.

Tänavakunstituur Tartus

10.-12. klass

A. Markus

 

Kunstialaste teadmiste täiendamine

22. 09.

Õppekäik Karilatsi koduloomuuseumisse

3. klass

R. Võikar

 

Muuseumikultuuri teadvustamine, ajaloo ja talukultuuri tundmaõppimine, liikumine

22. 09.

Raamatunäitused kooli raamatukogus

„75 aastat „Pipi Pikksukk””

„65 aastat”Väikevend ja Karlsson katusel””

Kooliperele

T. Meerits

 

Huvi äratamine raamatu ja lugemise vastu, kirjandusloo tutvustamine

26. 09.

Kavilda matkamäng 2020

5.-6. kl meeskond

Huvijuht

 

Tervis, liikumine, meeskonnatöö, isamaalisuse tähtsustamine

23. 09.

Loodusmatk Järvselja matkarajal

1.-3. klass

E. Villak, E. Runno,

 R. Võikar

 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine, loodushoid, liikumine

23. 09.

Heategevuslik teatejooks Räpinas

Kooli meeskond

T. Kask, 

A. Jaanimets

 

Tervis, liikumine, väike heategu

23.-30.09.

Spordinädal koolis

Kooliperele

Juhtkond, T. Kask,

 A. Jaanimets

 

Liikumine, tervis, meeskonnatöö

24. 09.

Lastevanemate koosolek

Lapsevanemad, õpetajad

Juhtkond

 

Info jagamine koolielus toimuva kohta, vanemate kaasamine koolielu probleemide lahendamisse

27. 09.

Mihklijooks

Võnnu spordiklubi

Soovijatele

Võnnu spordiklubi

 

Traditsiooni hoidmine, sportlike eluviiside propageerimine, tervis

28. 09.

Pildistamispäev koolis

Kooliperele

Huvijuht, klassijuhatajad

 

Traditsiooni hoidmine, koolivaimu kujundamine

29. 09.

Spordipäev koolis

1.-12.klass

Kehalise kasvatuse õpetajad, juhtkond

 

Sportlike ja tervislike eluviiside kujundamine, meeskonnatöö parendamine

29. 09.

Kirjastuse Koolibri teabepäev

Raamatukogutöötajatele

T. Meerits

 

Õpiprotsessi mitmekesistamine uute õppevahendite tutvustamise kaudu

29. 09.

Emakeele õpetajate veebikonverents

Emakeele õpetajad

R. Saksing

 

Emakeeleõpetuse mitmekesistamine, keelekultuuri parendamine

30. 09.

Spordipäeva viktoriin

1.-12. klass

Kehalise kasvatuse õpetajad

 

Spordiajaloo tutvustamine, meeskonna töö vaimu kujundamine, liikumine

30. 09.

VEPA-koolitus AHHAA keskuses

Meeskonnale

T. Kannik, E. Runno

Uute meetoditega tutvumine ainealase töö parendamiseks

Sept. 4. nädal

Markeerimisaktsioon “Peatu, vaata, veendu!“

5. ja 6. klass

Klassijuhatajad, juhtkond

 

Osalemine liikluskorralduses, ohutuse tagamine, meeskonnatöö

 

OKTOOBER

       
 

Kooliaasta jooksul

 

Projekt „Väike heategu“

 

Kooliperele

 

Juhtkond, õpetajad

Kaaslaste ja elu kitsaskohtade märkamine ja vabatahtlik panustamine aitamiseks, ettevõtlikkuse arendamine

02. 10.

Õpetajate päev koolis

Õpetajad, personal

12. klass

Traditsiooni hoidmine, ettevõtlikkuse parendamine

04. 10

Näitus raamatukogus

“120 aastat August Mälgu sünnist“

Soovijatele

T. Meerits

Lugemisharjumuse hoidmine, kirjandusklassika tutvustamine

05. 10.

Õpetajate päevale pühendatud vastuvõtt Võnnu kultuurimajas

Õpetajad

Juhtkond

Õpetajate märkamine, motiveerimine, tunnustamine

06. 10.

Infokoosolek õpetajatele

Õpetajad

Juhtkond

Valmisoleku kindlustamine tervisenõuete karmistamise puhuks

06. 10.

Kohtumine projekti „Hooliv klass“ mentoriga-

Einike Mölder

 

6. klass

 

M. Muru

Uute vaatenurkadega tutvumine klassijuhataja töö tõhustamiseks

07. 10.

Külas Maarja Küla elanikud

11. ja 12. klass

A. Jaanimets, 

K. Aasmäe, huvijuht

Suhtlemine, märkamine, meeskonnatöö

07. 10.

Ettelugemisvõistlus“Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi.“

4ndate klasside õpilastele

S. Tenjes

Folkloori tähtsustamine, esinemisoskuse lihvimine, õpioskuste täiendamine

07. 10.

5. laste liikluskonverents 2020 „Näe, kuule, märka“ Eesti maanteemuuseumis

3. klassi esindus

Huvijuht, R. Võikar

Tervis, ohutus, liiklemiskultuur

09. 10.

Tartumaa noorsootöötajate koolituspäev

Meeskonnale

Juhtkond

Oskus kaasata, suhelda, tulemuslikku koostööd teha

10.10.

Tartumaa Laululaps 2020 Kastre valla eelvoor

Osalejatele

M. Muru

Laulukultuuri edendamine, esinemisoskuste omandamine, kooli esindamine

12. 10.

Ajakirjanduse töötuba 

“A kust sa tead?“-lükkub

11. ja 12. klass

Huvijuht, M. Arimäe

Meedia teemadega kurssi viimine, analüüsioskuse omandamine

12. 10.

Tüdrukute hommik

Kooli naisperele

11. klass,

 A. Jaanimets

Traditsiooni hoidmine, loomingulisuse arendamine, märkamine

14. 10.

Etendus „Naksitrallid“ Võnnu kultuurimajas

1.-5. klass

Klassijuhatajad, huvijuht

Teatritraditsiooni hoidmine, käitumiskultuuri parandamine, meelelahutus

14. 10.

Õpetajate infotund trimestri lõpu projektipäevade teemal

Õpetajad

Juhtkond

Ettevõtlikkuse arendamine koolis, koostöö parendamine

15. 10.

Liikuma Kutsuva Kooli koolitus Tartus

L. Reisberg

Juhtkond

Info saamine ja selle kasutamine õpilastega tegelemisel, liikumine, tervis

 

15.-16.10.

 

Koolitus “Kuidas toetada noori nende annete avastamise ja realiseerimise teekonnal" -Rakveres

 
  1. Siilbek

 

Juhtkond

Uute meetodite omandamine koolielus kasutamiseks

16. 10.

Õpetajate liikumisrõõm-matk Meenikunno rabasse

Õpetajad

E. Runno, juhtkond

Tervis, liikumine, õpimotivatsiooni tõstmine

17.-18. 10.

Noorkotkaste sügislaager Age orus

Meeskond

Huvijuht, T. Kirm

Isamaalisuse mõtestamine, meeskonnatöö, tervis, elus vajaminevate oskuste arendamine

6. 11.

Rahvastepalli MV Ta

4.-5. klassi P+T

A. Jaanimets. 

T. Kask

Sportlikud eluviisid, meeskonnatöö, tervis

17. 10.

Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosolek Tartus

ÕE liikmed

Huvijuht

Info saamine meeskonnatööks, enesearendus

19. 10.

LKK koolitus aineõpetajatele-TÜ liikumislabor

Anu Kontro

Juhtkond

Uute meetoditega tutvumine, et õppeprotsessi elavdada

19. 10.

Ajaloo õpiku koolitus

Ajaloo õpetaja

A.Lessuk

Uue info saamine õpimeetodite arendamiseks

20. 10.

Kehalise kasvatuse ainesektsiooni õpetajate koolitus

Õpetajad

Juhtkond

Uute võimaluste nägemine, nende kasutamine sporditegevuses

20.10.

Koolitus „Kaasaegne õpikäsitlus ning õpipädevused“

Katrin Saks

Õpetajatele

Juhtkond

Õppetöö tõhustamiseks ja uute käsitluste mõistmine-kasutamine

21. 10.

Koolitus“ReStart-mees-

konnatöö“

Martin Tiidelepp

Õpetajatele

Juhtkond

Meeskonnatöö parendamiseks igapäevases koolielus

22. 10.

Emakeeleõpetajate infopäev ERMis

Emakeele õpetajad

Ainesektsioon

Teadmiste täiendamine õppetöö värskendamiseks

27. 10.

Doonoripäev Võnnu kultuurimajas

Personal ja kuni 18-aastased noored

Huvijuht, kooli med.õde

Märkamine, tervis, vabatahtlikutegevus

29. - 30. 10.

Õppejuhtide koostööpäevad Haapsalus

Õppejuhile

Juhtkond

juhtimiskogemuste vahetamine, uute praktikate omandamine

29. - 30. 10.

Pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmise koolitus TÜ  juures

A.Jaanimets

Juhtkond

Pedagoogikaalaste teadmiste täiendamine ja tänapäevastamine

30. 10.

Klassiöö “Halloween”

6. klass

M. Muru

Ühistunde loomine, loomingulisuse rakendamine, aktiivse puhkuse veetmine

30. 10.

Halloween

Kooliperele

Õpilasesindus

Traditsiooni jätkamine, meelelahutuse pakkumine, loomingulisuse toetamine, koolielu elavdamine

 

NOVEMBER

       
         

November

Jätkuprojekt „Väike heategu“

Kooliperele

Juhtkond, õpetajad

Ümbruse ja kaaslaste märkamine, vabatahtlikutöö

04. 11.

Start-up`ide loomisest ja tegevusest

10. - 12. klassile

M. Kuldkepp

Ettevõtlikkuse toetamiseks ja uute ideede saamiseks

06. 11.

„70 aastat Janno Põldma sünnist“-näitus raamatukogus

 

Kooliperele

 

T. Meerits

 

Kirjanduse tähtsustamine, lugemishuvi äratamine

06. 11.

Tartumaa Osaluskohvik Luunjas

Meeskonnale

ÕE, huvijuht

Anda noortele võimalus vestelda ja arutleda hetkel aktuaalsetel teemadel, laiendad silmaringi.

06. 11.

Rahvastepalli MV

4. - 5. klassi T+P

Kehalise kasvatuse õpetajad

Kehaline treening, omandatud oskuste rakendamine ja parendamine, meeskonnatöö, kooli esindamine

Novembri 

2. nädal

Osaleme lühijutuvõistlusel “Inimene ja masin“

 

5.-12. klassile

 

S. Tenjes, 

M. Arimäe

 

Keeleoskuste täiendamine, loomingulisuse arendamine

09. 11.

Pereõhtupoolik helkurkoolitusega

1. klassile

E.Villak, huvijuht, 

T. Õnneleid

Tervis, ohutus, pereväärtuste tähtsustamine

09. 11.

Lastevanemate koosolek

1.kooliaste

Juhtkond

Info jagamine koolielu teemadel, koostöö planeerimine

10. 11.

Rahvastepall Lähtel

1.-3. klassi meeskond

A. Jaanimets,

 T. Kask

Sportlike eluviiside hoidmine, liikumin, tervis, meeskonnatöö, kooli esindamine

11. 11.

Juhtkonna laiendatud koosolek

Juhtkond, ainevaldkondade juhid

Juhtkond

Info jagamine, ainealaste tegevuste arutelu

12. - 13. 11.

Projekti”Hooliv klass” kohtumine Kloogal

6. klass

M. Muru, juhtkond

Suhtlemiskogemuse parendamine

13. 11.

Kaasamiskoolitus 

Kohaliku omavalitsuse noorsootöötajatele

Huvijuht

Koostöö edendamine ja kaasamisoskuste parandamine

16. 11.

Esmaabikoolitus

Õpetajatele

Juhtkond, kooliõde

Vastavate teadmiste ja oskuste omandamine 

16. 11.

Lastevanemate koosolek

Teine kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

17. 11.

Lastevanemate koosolek

Kolmas kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

18. 11.

LKK koolitus aineõpetajate-TÜ liikumislabor

Anu Kontro

Juhtkond

Uute võimalustega tutvumine ja kogemuste vahetamine, et rakendada neid ainetundides

18. 11.

Lastevanemate koosolek

Neljas kooliaste

Juhtkond

Info jagamine, koostöö planeerimine

20. 11.

Võnnu külaraamatukogu 110

Esinejate meeskond

Huvijuht, Silvi Tenjes

Koostöö edendamine, esinemiskultuuri parendamine, uute teadmiste omandamine

Novembri

4. nädal

Ettevõtlusteemaline projekt

Teemad kooliastmeti

Juhtkond, klassijuhatajad, aineõpetajad

Ettevõtlikkuse arendamine, elukestva õppe toetamine

Novembri 4. nädal

Tervislik toit-Tartu Tervishoiu Kõrgkooli loengud

1.-3. kooliastmele

O. Lazarevskaja, juhtkond

Tervislike eluviiside teadvustamine

26. - 27. 11.

Projekti”Hooliv klass” koolitus Kloogal

Tugimeeskonnale

Juhtkond, M. Muru

Koolikeskkonnas suhtlemise parendamine

30. 11.

G. Suitsu 137. sünniaastapäev

Gümnasistidele

12. klass, M. Arimäe

Traditsiooni hoidmine, kirjanduse tähtsustamine, kohalike kultuuritraditsioonide toetamine

30. 11.

9. klassi loovtööde kaitsmine

7. ja 8. klass

Juhtkond, tööde juhendajad

Iseseisva töö oskuse arendamine, toetamine, uute teadmiste lisandumine, suhtlemis-ja esinemisoskuse parendamine

30. 11.

1. advent koolimajas

Kooliperele

10. klass, huvijuht

Kultuuritraditsiooni hoidmine, loomingulise arengu toetamine

 

DETSEMBER

       

Detsember

Jätkuprojekt“Väike heategu“

Kooliperele

Juhtkond, klassijuhatajad

Märkamine, toetamine, vabatahtlik töö

03. 12.

Tartu maakonna õpilaste etluskonkurss

4.-12. klass

Huvijuht, Silvi Tenjes, M. Arimäe

Esinemiskultuuri hoidmine

14. 12.

165 aastat August Kitzbergi sünnist-näitus raamatukogus

Kooliperele

T. Meerits

Kirjanduskultuuri säilitamine ja väärtustamine

16. 12.

Jõululaat koolis

Kooliperele

Huvijuht, 7. klass

Ettevõtlikkuse arendamine, jõulutraditsiooni hoidmine

21. 12.

Kooli jõulupidu

Kooliperele, külalistele

Juhtkond, M. Saar, 

M. Kõivik

Traditsiooni hoidmine, ettevõtlikkuse ja esinemiskultuuri arendamine, loomingulisuse toetamine

22. 12.

Jõuluhommik ja jõululõuna

Kooliperele

Juhtkond

Traditsiooni hoidmine, koolipere väärtustamine, jõulutava järgimine