Meie koolist

Õppenõukogu

VKK õppenõukogu töötab vastavalt haridus- ja teadusministri määruse nr 44 (23.08.2010) „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” järgi.


 

Aeg

Tegevus

Vastutaja

7.12.2022

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. Info lõpueksamite (riigieksamite) kohta.

direktor

õppejuht

12.06.2023;

16.06.2023

 

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine. Lõputunnistuste väljaandmine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

direktor

29.08.2023

 • Õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Kokkuvõtted täiendavast õppetööst.
 • Täiendava õppetöö lõpetamine.
 • Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2022/2023 õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele. Eksamitulemuste analüüs.

- Sisehindamise tulemuste arutelu ning ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

- 2023/2024 õa üldtööplaani koostamine. Ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks. Põhieesmärkide määratlemine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse avaldamine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- Üldtööplaani heakskiitmine ja kinnitamine.

- Turvalisusküsimused.

direktor

Aasta (vajadusel erakorraline ÕN koosolek)

 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning  kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 • Vastuvõetud otsuste kontroll.
 • Arutab õpilasega tema käitumist.
 • Otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.

direktor

 

 

 

Aeg

Tegevus

Vastutaja

7.12.2022

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. Info lõpueksamite (riigieksamite) kohta.

direktor

õppejuht

12.06.2023;

16.06.2023

 

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine. Lõputunnistuste väljaandmine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

direktor

29.08.2023

 • Õppenõukogu otsuste täitmine.
 • Kokkuvõtted täiendavast õppetööst.
 • Täiendava õppetöö lõpetamine.
 • Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2022/2023 õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele. Eksamitulemuste analüüs.

- Sisehindamise tulemuste arutelu ning ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks.

- 2023/2024 õa üldtööplaani koostamine. Ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks. Põhieesmärkide määratlemine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse avaldamine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- Üldtööplaani heakskiitmine ja kinnitamine.

- Turvalisusküsimused.

direktor

Aasta (vajadusel erakorraline ÕN koosolek)

 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning  kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 • Vastuvõetud otsuste kontroll.
 • Arutab õpilasega tema käitumist.
 • Otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument.
 • Otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.

direktor