Uudised

Teelolemine 31. detsember valdek.rohtma


2020st aastast saab kohe-kohe 2021. Oleks justkui millegi täpne algus ja lõpp, kuid seda ei söanda öelda koolipere teelolemise kohta. See on põnev olemise vorm, kus miski ei seisa paigal, kus vahetuvad teekaaslased, kus tuleb ette ootamatuid käänakuid, mõnikord igavavõitu lõike. Lõputul teel astudes kujuneb meie jaoks erineva kaaluga tegemistest, rõõmuhetkedest, kordaminekutest justkui kee, kus pärliteks ongi just nimetatud hetked. Aeg-ajalt on armas kee kätte võtta ja olnut meenutada, samas unistada uutest pärlitest, millest mõni võib paisuda eriti silmapaistvaks.

Siin on vaid mõned rõõmuhetked, millele mõeldes südamel soe hakkab:

 • Inglise keele Cambridgi eksami valimine õpilaste poolt ja väga head tulemused;
 • Riigieksamite toimumine oma koolis ja kõigi lõpetajate osalemine vaatamata pakutud võimalusele kõrvale jääda;
 • Töö kiidab tegijat, kelleks sel aastal on kõik vanemad, õpilased ja kolleegid! Toimetulek kaugõppe ja -töö perioodidega;
 • Hooandja ühisrahastuse platvormi kasutamine ning selle toel õpilase enda luulekogu avaldamine;
 • Osalemine heategevusjooksudel Räpinas ja Tartus, kus mõeldi kiikumispuuetega lastele ja diabeedihaigetele;
 • „Hooliva klassi” projekt 6.klassile, mis aitab omavahelised suhted sallivamaks muuta;
 • Koostöö Maarja külaga ja nende viimasest külaskäigust jäänud Sõpruse puu meie koolimaja ees;
 • Spordi edendamine: liikumisharjumuste süsteemne ja suunatud kujundamine – heal tasemel koostöö suusa-, korvpalli-ja karate klubidega;
 • Ainevaldkondlike tiimide tegus algus;
 • Õppekava uuendamine ja arutelude käigus ühiste väärtuste ning ootuste lahtirääkimine. Iga kollektiivi liikme enda panuse mõtestamine;
 • „Tööle kaasa“ projekt põhikooli õpilastel, kus headeks abilisteks olid vanemad:
 • Ja nii edasi …;

Teed käies on kasulik korraks otsa vaadata nii mööduvale kui järgmisele aastale - tegevustele, projektidele ja programmidele, mis on osa meie koolielust täiendades, rikastades ja võimalusi luues. Soov on suured teemad võtta uuel aastal ette selliselt, et neist iga puhul oleks oma fookus ja konkreetne oodatav tulemus. Minnes üle järgmise aasta planeerimisele, jätkub see jaanuari esimesel nädalal. Midagi tuleb juurde ja midagi muutub fookuses olevast teemast tavapärase töö osaks. Kindlam on astuda, kui sihid pole ähmased.

 

 

 

 

Siht ja eesmärk

Tegevused

2020

Hea Kooli Teerajaja

Osalesime TÜ väärtuskasvatuse programmis läbi sisehindamise

=>

2021

Hea Kooli Edendaja Osaleme ja läbi kvalitatiivse tõusu sisehindamises saavutame Edendaja taseme

Mõtestame kitsaskohad, võtame fookusesse.

huvigruppide kaasamise ja infoväljas hoidmise.

Info kättesaadavaks tegemise igale huvitatud osapoolele.

DigiKiirendi ja digipädevused

Koolitusprogramm lõppes 2019. lõppedes ja 2019/2020 olid fookuses digipädevused

 

Digipädevuste arendamine jätkub tavapärase kooli- ja tööelu osana (aineõpetus, koolitused, õpitoad, projektid, osalemised õpilasvõistlustel)

Ettevõtlikkus

2020/2021 fookuses on ülekooliliselt ettevõtlikkuse üldpädevus

Ettevõtlikkuse kui üldpädevuse fookus jätkub õppeaasta lõpuni. Valmivad kooliastmeti reaalsed projektid.

Konkreetselt projektide eelsed  töögruppide kokkusaamised, et analüüsida tagasisidet. See aitab järgmisi projekte läbi viia sisukamalt, vältida kitsaskohti

EDUMUS kui tippspetsialistide kaasamine õpetajateks

EDUMUSe tippudega jätkame. Uuel aastal ühineb kooliperega vähemalt üks uus tippspetsialist.

Parendusvaldkonnas ja/või huvitegevuses

 

Liikuma Kutsuv Kool

On olnud koolitustel osalemisi, algatuste maaletoomist

Liikuma Kutsuv Kool

Loodud saab jalgratturite/rulatajate jm kergliiklejatemotoorikarada

Jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine nii aine- kui huvitegevuses, samuti personali Liikumisrõõmu päevakud.

Tervist Edendav Kool

Tervist Edendav Kool

Tööd alustab kooli tervisenõukogu. Läbi viidud on tervisliku toitumise kokandusõpitoad

Moodustamise järel koostatakse tegevuskava ja jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine. Hõlmab liikumist, tervist, ohutust.

Taimne Teisipäev

 

Toitlustuse valdkonnas jätkub menüü rikastamine taimsete toitudega.

VEPA

Algklassides kiusamisvabad tegevused

Kiusamisennetus

Programmi VEPA

kasutuselevõtt ka II kooliastmes

Jätkub ennetustöö ja kiusamisvaba mõtteviisi juurutamine läbi klassijuhataja töö.

360-kraadi analüüsimetoodikaga tutvumine

360-kraadi analüüsimetoodika rakendamine. Arenguvestlused ja sisehindamise sisend

COVID-tõttu liikus tervikuna 2021. aastasse.

Õppekava uuendamine

Uuendatud ÕK-de ellurakendamine, monitooring ja uued kursused.

Õppekavade üldosade parem teadvustamine ja rakendamine igapäevases õppetöös

 

INSPIRE rahvusvaheline projekt olümpiaväärtuste esiletoomiseks.

Luuakse tiim ja viiakse tegevusi ellu vastavalt projekti juhistele. Laiem kaasamine tegevuste põhiselt.

 

TLÜ kooliuuring

Sisend sisehindamisse

Osaleme partnerkoolina

 

ÕKTSA Õpetajate ja Koolijuhtide Täienduskoolituse Süsteemi Arendamise pilootkool

Osaleme PILOOTkoolina

Armas Võnnu Keskkooli sõber, aitäh, et oled 2020. aastal olnud meiega. Hoiame hoogu ja nii tuleb uus aasta tulemuslikum, rõõmsam lõppevast.

 

Head vana aasta lõppu!

 

Juhtkonna nimel

Valdek Rohtma

2020st aastast saab kohe-kohe 2021. Oleks justkui millegi täpne algus ja lõpp, kuid seda ei söanda öelda koolipere teelolemise kohta. See on põnev olemise vorm, kus miski ei seisa paigal, kus vahetuvad teekaaslased, kus tuleb ette ootamatuid käänakuid, mõnikord igavavõitu lõike. Lõputul teel astudes kujuneb meie jaoks erineva kaaluga tegemistest, rõõmuhetkedest, kordaminekutest justkui kee, kus pärliteks ongi just nimetatud hetked. Aeg-ajalt on armas kee kätte võtta ja olnut meenutada, samas unistada uutest pärlitest, millest mõni võib paisuda eriti silmapaistvaks.

Siin on vaid mõned rõõmuhetked, millele mõeldes südamel soe hakkab:

 • Inglise keele Cambridgi eksami valimine õpilaste poolt ja väga head tulemused;
 • Riigieksamite toimumine oma koolis ja kõigi lõpetajate osalemine vaatamata pakutud võimalusele kõrvale jääda;
 • Töö kiidab tegijat, kelleks sel aastal on kõik vanemad, õpilased ja kolleegid! Toimetulek kaugõppe ja -töö perioodidega;
 • Hooandja ühisrahastuse platvormi kasutamine ning selle toel õpilase enda luulekogu avaldamine;
 • Osalemine heategevusjooksudel Räpinas ja Tartus, kus mõeldi kiikumispuuetega lastele ja diabeedihaigetele;
 • „Hooliva klassi” projekt 6.klassile, mis aitab omavahelised suhted sallivamaks muuta;
 • Koostöö Maarja külaga ja nende viimasest külaskäigust jäänud Sõpruse puu meie koolimaja ees;
 • Spordi edendamine: liikumisharjumuste süsteemne ja suunatud kujundamine – heal tasemel koostöö suusa-, korvpalli-ja karate klubidega;
 • Ainevaldkondlike tiimide tegus algus;
 • Õppekava uuendamine ja arutelude käigus ühiste väärtuste ning ootuste lahtirääkimine. Iga kollektiivi liikme enda panuse mõtestamine;
 • „Tööle kaasa“ projekt põhikooli õpilastel, kus headeks abilisteks olid vanemad:
 • Ja nii edasi …;

Teed käies on kasulik korraks otsa vaadata nii mööduvale kui järgmisele aastale - tegevustele, projektidele ja programmidele, mis on osa meie koolielust täiendades, rikastades ja võimalusi luues. Soov on suured teemad võtta uuel aastal ette selliselt, et neist iga puhul oleks oma fookus ja konkreetne oodatav tulemus. Minnes üle järgmise aasta planeerimisele, jätkub see jaanuari esimesel nädalal. Midagi tuleb juurde ja midagi muutub fookuses olevast teemast tavapärase töö osaks. Kindlam on astuda, kui sihid pole ähmased.

Armas Võnnu Keskkooli sõber, aitäh, et oled 2020. aastal olnud meiega. Hoiame hoogu ja nii tuleb uus aasta tulemuslikum, rõõmsam lõppevast.

 

Head vana aasta lõppu!

 

Juhtkonna nimel

Valdek Rohtma

 

 

 

 

Siht ja eesmärk

Tegevused

2020

Hea Kooli Teerajaja

Osalesime TÜ väärtuskasvatuse programmis läbi sisehindamise

=>

2021

Hea Kooli Edendaja Osaleme ja läbi kvalitatiivse tõusu sisehindamises saavutame Edendaja taseme

Mõtestame kitsaskohad, võtame fookusesse.

huvigruppide kaasamise ja infoväljas hoidmise.

Info kättesaadavaks tegemise igale huvitatud osapoolele.

DigiKiirendi ja digipädevused

Koolitusprogramm lõppes 2019. lõppedes ja 2019/2020 olid fookuses digipädevused

 

Digipädevuste arendamine jätkub tavapärase kooli- ja tööelu osana (aineõpetus, koolitused, õpitoad, projektid, osalemised õpilasvõistlustel)

Ettevõtlikkus

2020/2021 fookuses on ülekooliliselt ettevõtlikkuse üldpädevus

Ettevõtlikkuse kui üldpädevuse fookus jätkub õppeaasta lõpuni. Valmivad kooliastmeti reaalsed projektid.

Konkreetselt projektide eelsed  töögruppide kokkusaamised, et analüüsida tagasisidet. See aitab järgmisi projekte läbi viia sisukamalt, vältida kitsaskohti

EDUMUS kui tippspetsialistide kaasamine õpetajateks

EDUMUSe tippudega jätkame. Uuel aastal ühineb kooliperega vähemalt üks uus tippspetsialist.

Parendusvaldkonnas ja/või huvitegevuses

 

Liikuma Kutsuv Kool

On olnud koolitustel osalemisi, algatuste maaletoomist

Liikuma Kutsuv Kool

Loodud saab jalgratturite/rulatajate jm kergliiklejatemotoorikarada

Jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine nii aine- kui huvitegevuses, samuti personali Liikumisrõõmu päevakud.

Tervist Edendav Kool

Tervist Edendav Kool

Tööd alustab kooli tervisenõukogu. Läbi viidud on tervisliku toitumise kokandusõpitoad

Moodustamise järel koostatakse tegevuskava ja jätkub tegevuskava põhiselt tegevuste elluviimine. Hõlmab liikumist, tervist, ohutust.

Taimne Teisipäev

 

Toitlustuse valdkonnas jätkub menüü rikastamine taimsete toitudega.

VEPA

Algklassides kiusamisvabad tegevused

Kiusamisennetus

Programmi VEPA

kasutuselevõtt ka II kooliastmes

Jätkub ennetustöö ja kiusamisvaba mõtteviisi juurutamine läbi klassijuhataja töö.

360-kraadi analüüsimetoodikaga tutvumine

360-kraadi analüüsimetoodika rakendamine. Arenguvestlused ja sisehindamise sisend

COVID-tõttu liikus tervikuna 2021. aastasse.

Õppekava uuendamine

Uuendatud ÕK-de ellurakendamine, monitooring ja uued kursused.

Õppekavade üldosade parem teadvustamine ja rakendamine igapäevases õppetöös

 

INSPIRE rahvusvaheline projekt olümpiaväärtuste esiletoomiseks.

Luuakse tiim ja viiakse tegevusi ellu vastavalt projekti juhistele. Laiem kaasamine tegevuste põhiselt.

 

TLÜ kooliuuring

Sisend sisehindamisse

Osaleme partnerkoolina

 

ÕKTSA Õpetajate ja Koolijuhtide Täienduskoolituse Süsteemi Arendamise pilootkool

Osaleme PILOOTkoolina